دانلود رایگان


دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنچم– از نوزاد بپرسید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح درس , هدیه های آسمانی پنچم از نوزاد بپرسید

دانلود رایگان دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی براساس طرح ملی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی: آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی اهداف جزیی 1-آشنایی با نیما یوشیج به عنوان پدر شعر فارسی 2-آشنایی مختصر با نظام وفا استاد و مشوق ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی چهارم - روشن ترین شب دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی چهارم - روشن ترین شب براساس طرح ملی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف جزيی منظور معلم از فرايند ياد دهی ويادگیری عبارت است ازاين که دانش آموزان آشنا شوند با چگونگی به پیامبری رسیدن حضرت محمد (ص) اولین سوره و اولین آيه ای که بر پیامبر نازل شد حضرت محمد (ص) به عنوان ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – عربی نهم - قوانینُ الْمرو دانلود طرح درس – عربی نهم - قوانینُ الْمرو فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه رئوس مطالب 1- متن درس 2- کلمات جديد 3- تشخيص حروف اصلی کلمات صحيح و سالم اهداف کلّی ١ آشنایی با 29 کلمۀ جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم و هشتم؛ ٢ وزن و حروف اصلی؛ هدف های رفتاری دانش آموز در پايان اين درس ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با مفهوم ترس و شجاعت اهداف جزئی 1- آشنا کردن دانش آموزان با یکی دیگر از ابعاد بهداشت یعنی بهداشت روانی یکی از نمونه های آن یعنی غلبه بر ترس های موهوم 2- بحث کردن در مورد مفهوم شجاعت و تفاوت آن با خطر کردن ناآگاهانه اهداف رفتاری ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - خاك ها(روش 9 گام گانیه ) دانلود طرح درس –علوم اول - خاك ها(روش 9 گام گانیه ، تفحص گروهی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : خاکها اهداف جزیی : 1) فراگیران یادبگیرند که خاکها با هم تفاوت دارند . 2) فراگیران با تفاوت ها وشباهت های انواع مختلف خ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - چرخه آب (پرسش وپاسخ ونمایشی) دانلود طرح درس –علوم اول - چرخه آب (پرسش وپاسخ ونمایشی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی :اشنایی باچرخه اب هدف جزئی :1فراگیربامفهوم بخاراب اشناشود.2فراگیرطرزتشکیل ابررا یادبگیرد.3فراگیرطرزتشکیل بخاررابداند.4فراگیرمراحل ایجادباران را یادبگیرد. هدف رفتاری :1چرخه اب راباشکل نشان دهد( ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –ریاضی سوم - ضرب در صفر (9 گام گانیه ) دانلود طرح درس –ریاضی سوم - ضرب در صفر (روش کاوشگری علمی و 9 گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی آموزشی : ضرب در صفر اهداف جزﺋﻲ آموزشی : 1. مفهوم ضرب عدد در صفر را بفهمد . کاربرد آن را در حل مساﺋﻞ بیاموزد . اهداف رفتاری : شناختی : 1. ف ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی اول - آموزش عدد7 (روش 9 گام گانیه ) دانلود طرح درس – ریاضی اول - آموزش عدد7 (روش 9 گام گانیه - قصه گویی و پرسش و پاسخ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی:آموزش عدد 7 اهداف جزیی: آشنایی باعدد 7 آشنایی با نماد عدد7 آشنایی با تر کیبات عدد7 اهداف رفتاری: - پیدا کردن تر کیبات عدد 7(دانش) - توانایی شمر ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار ایران دانلود طرح درس - واحد کارآشنای با کشورعزیزمان ایران فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنای با کشور عزیزمان ایران اهداف جزئی 1- آشنايی کودکان با مفاهيم آزادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی 2-آشنا ساختن کودکان با گذشتۀ کشور خود ، آشنايی با اوضاع کشور قبل از انقلاب اسلامی و مقايسۀ مردم ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –قرآن اول - بخش بخش خوانی لوحه 17 دانلود طرح درس –قرآن اول - بخش بخش خوانی لوحه 17 (روش فعال مشارکتی و دانش آموزمحور) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه & ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار فصل زمستان دانلود طرح درس - واحد کارآشنایی با فصل زمستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با فصل زمستان اهداف جزئی 1- آشنایی با ماه های فصل 2- آشنایی با خواب زمستانی 3- آشنایی با رنگهای سرد 4 -آشنایی با میوه های زمستانی اهداف رفتاری دانش آموز ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - زمین خانه سنگی ما(روش سفر تخیلی ، بارش فکری) دانلود طرح درس –علوم اول - زمین خانه سنگی ما (روش سفر تخیلی ، سخنرانی ، استفاده از رسانه ، کارگروهی ، بارش فکری) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی : بیشتر کره زمین از سنگ تشکیل شده است . اهداف جزئی : - آشنایی با انواع سنگها - آشنایی با مشاغل درارتباط با سنگ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار جانوران دانلود طرح درس - واحد کارآشنایی با جانوران فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با جانوران اهداف جزئی 1-آشنایی با جانوران اهلی (جانورانی که نه تنها برای انسانها خطرناک نیستند بلکه فایده های بسیاری دارند و اغلب در کنار انسان ها زندگی می کنند. مثل :گاو، گوسفند ماهی ،مرغ و... ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن چهارم - سوره ی اعلی (روش مشارکتی) دانلود طرح درس – قرآن چهارم - سوره ی اعلی (روش مشارکتی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : آموزش قرآن چهارم دبستان هدف جزیی : جلسه ی دوم سوره ی اعلی اهداف رفتاری : 1 ) تقویت علاقه ی دانش آموزان به قرآن کریم ویادگیری آن(عاطفی) 2 ) آیات سوره ی اعلی را به طور روان بخوانند .(مها ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار خوراکی های مفید و غیر مفید دانلود طرح درس - واحد کار خوراکی های مفید و غیر مفید فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا شدن فراگیران با خوراکی های مفید و غیر مفید اهداف جزیی 1- غذاهایی را که در وعده های روزانه مصرف می کنند در قالب گروه های چهار گانه قرار خواهند داد 2- لیستی از غذاهای سالم تهیه خواهند کرد 3- لیستی ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن پنجم - آموزش صحیح خوانی سوره انبیاء (روش فعال) دانلود طرح درس – قرآن پنجم - آموزش و یادگیری صحیح خوانی آیات 1 تا 10 سوره انبیاء (روش فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی : آموزش قرآن کریم . هدف جزیی : آموزش و یادگیری صحیح خوانی آیات 1 تا 10 سوره انبیاء هدف رفتاری : آیات 1 تا 10 سوره انبیاء را با حداکثر ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار حيوانات اهلي و وحشی دانلود طرح درس - واحد کار حيوانات اهلي و وحشی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنايي با حيوانات اهلي و وحشی اهداف جزئی بچه ها بتوانند تصاوير حيوانات اهلي را رنگ كنند شناخت بعضی از حیوانات اهلی و محاسن نگهداری و مراقبت از آنها آشنایی با حیوانات اعم از وحشی (جنگلی),اهلی (دست آمو ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن اول - مصوت کشیده او و ای دانلود طرح درس – قرآن اول - مصوت کشیده او و ای(روش گروهی،دست یابی به مفهوم) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: آموزش قرآن اول ابتدایی . هدف جزیی: آشنایی با مصوت کشیده . هدف رفتاری: دانش=مصوت چیست؟ مصوت کشیده راتشخیص دهد مهارت:عبارات قرآنی کتاب خود را که مصوت کشیده د ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحدکار دوستی دانلود طرح درس - واحدکار دوستی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی دوستی اهداف جزئی 1-مفهوم دوستی و برادری 2-گسترش گنجینه لغات کودکان 3-آشنایی با رفتارهای نوع دوستانه اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند دوستی چيست؟ توانایی ایجادارتباط و دوست یابی ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن سوم - تمرین تشدید (روش گروهی و فعال) دانلود طرح درس – قرآن سوم - تمرین تشدید (روش گروهی و فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : آموزش قرآن هدف جزیی : تمرین تشدید (1) اهداف رفتاری : 1)دانش آموز بتواند عبارات قرآنی را شمرده بخواند(مهارتی) 2)ترکیبات تشدید دار را به طور شمرده و بخش بخش بخواند (مهارتی) وسایل م ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار چپ و راست دانلود طرح درس - واحد کار چپ و راست فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا نمودن كودكان با مفهوم چپ و راست اهداف جزئی – آشنا نمودن كودكان با مفهوم چپ و راست اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند 1-تشخصیص چهت چپ و راست 2 ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –قرآن دوم - اسراف نکنید (روش فعال) دانلود طرح درس – قرآن دوم - اسراف نکنید (روش فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه - هدف کلی : آموزش قرآن کریم - هدف جزئی : آموزش پیام قرآنی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید . - & ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار خانه سازي دانلود طرح درس - واحد کارآشنا شدن فراگیران با خانه سازي فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی خانه سازي اهداف جزئی - آشنايي با مفاهيم اساسي علوم - توسعه ي توانايي هاي ذهني آشنايي با مفاهيم اساسي رياضي اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند - خانه سازي با سنگ و گل - كاربرد ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –ریاضی اول - رفتن به مهمانی (روش گفتاری) دانلود طرح درس –ریاضی اول - رفتن به مهمانی ( تم 5 )-(روش گفتاری) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : برخورد مناسب با میهمان ها رفتار درست با میهمان ها اهداف جزئی : استقبال و پذیرایی و بدرقه کردن میهمانها دعوت کردن شام آداب میهمان داری رعایت ادب کودکان درمیهمانی اهداف رفتاری دانش آموز بای ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –ریاضی سوم- ضرب اعداد یک رقمی دانلود طرح درس –ریاضی سوم- ضرب اعداد یک رقمی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی : آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های ریاضی و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند . هدف جزئی : 1 ـ حاصل ضرب اعداد یک رقمی را بدانند. 2 ـ جواب ت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار سلام کردن دانلود طرح درس - واحد کارآشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی اهداف جزیی 1ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان 2ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران اهداف رفتاری 1ـ شیوه های مختلف سلام کردن را ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار پوشاک دانلود طرح درس - واحد کارآشنا نمودن كودكان با مراحل تهيه لباس فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا نمودن كودكان با مراحل تهيه لباس اهداف جزئی – آشنا نمودن كودكان با مواد اوليه اي كه از آنها – آشنا نمودن كودكان با انواع لباسهاي معمولي در جامعه – آشنا نمودن كودكان به ا ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه – علوم– پایه پنجم دبستان دانلود طرح درس سالانه – علوم– پایه پنجم دبستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه دانلود طرح درس سالانه کل دروس علوم پایه پنجم دبستان معلمان پایه پنجم درصورتی که به دنبال طرح درس از کل فصل علوم پنجم می باشید این دانلود مختص به شما می باشد تا از هدر دادن وقت خود جلوگیری کنید ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه سوم دبستان دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه سوم دبستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه دانلود طرح درس سالانه کل دروس ریاضی پایه سوم دبستان معلمان پایه سوم درصورتی که به دنبال طرح درس از کل فصل ریاضی سوم می باشید این دانلود مختص به شما می باشد تا از هدر دادن وقت خود جلوگیری کنید ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه چهارم دبستان دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه چهارم دبستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 9 صفحه قسمتی از مجموعه دانلود طرح درس سالانه کل دروس ریاضی پایه چهارم دبستان معلمان پایه چهارم درصورتی که به دنبال طرح درس از کل فصل ریاضی چهارم می باشید این دانلود مختص به شما می باشد تا از هدر دادن وقت خود جلوگیری کنید ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه دوم دبستان دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه دوم دبستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 8 صفحه قسمتی از مجموعه دانلود طرح درس سالانه کل دروس ریاضی پایه دوم دبستان معلمان پایه دوم درصورتی که به دنبال طرح درس از کل فصل ریاضی دوم می باشید این دانلود مختص به شما می باشد تا از هدر دادن وقت خود جلوگیری کنید ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان


پاورپوینت مدرسه مهارت -12 اسلایدپاورپوینت کامل و جامع با عنوان پول بدون پشتوانه یا پول دستوری در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در فضای سه بعدی در مکانیک کوانتومی در 14 اسلاید

طرح درس سالانه علوم پایه سوم دبستان براساس برنامه درس ملی