دانلود رایگان


دانلود طرح درس – ادبیات فارسی هفتم– آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح درس , ادبیات فارسی هفتم آشنایی با چهره های درخشان علمی و ادبی

دانلود رایگان دانلود طرح درس – شیمی پیش دانشگاهی – اثر تغییر غلظت روی تعادل دانلود طرح درس – شیمی پیش دانشگاهی – اثر تغییر غلظت روی تعادل فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 6صفحه قسمتی از مجموعه اهداف جزیی 1-منظور از تغیی غلظت و شرایط تغییر غلظت را فراگیرد 2-نحوه تغییر غلظت گونه های شرکت ککنده در تعادل را حین تغییر فراگیرد 3-جهت جابجایی را تعیین غلظت گونه های شرکت کننده در زمان برقراری تع ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنجم - بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی پنجم - بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست (روش قصه گویی، نمایشی ، پرسش و پاسخ ،بارش مغزی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی دانش آموزان با حضرت مریم به عنولن یکی از زنان بزرگ تاریخ آشنا شوند. هدف جزیی دانش آموزان در فرآیند آموزش وتدریس معلم 1)با ویژگی های حضرت ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – عربی نهم - قوانینُ الْمرو دانلود طرح درس – عربی نهم - قوانینُ الْمرو فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه رئوس مطالب 1- متن درس 2- کلمات جديد 3- تشخيص حروف اصلی کلمات صحيح و سالم اهداف کلّی ١ آشنایی با 29 کلمۀ جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم و هشتم؛ ٢ وزن و حروف اصلی؛ هدف های رفتاری دانش آموز در پايان اين درس ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت دانلود طرح درس –فارسی پنجم -شجاعت فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با مفهوم ترس و شجاعت اهداف جزئی 1- آشنا کردن دانش آموزان با یکی دیگر از ابعاد بهداشت یعنی بهداشت روانی یکی از نمونه های آن یعنی غلبه بر ترس های موهوم 2- بحث کردن در مورد مفهوم شجاعت و تفاوت آن با خطر کردن ناآگاهانه اهداف رفتاری ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - خاك ها(روش 9 گام گانیه ) دانلود طرح درس –علوم اول - خاك ها(روش 9 گام گانیه ، تفحص گروهی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : خاکها اهداف جزیی : 1) فراگیران یادبگیرند که خاکها با هم تفاوت دارند . 2) فراگیران با تفاوت ها وشباهت های انواع مختلف خ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - چرخه آب (پرسش وپاسخ ونمایشی) دانلود طرح درس –علوم اول - چرخه آب (پرسش وپاسخ ونمایشی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی :اشنایی باچرخه اب هدف جزئی :1فراگیربامفهوم بخاراب اشناشود.2فراگیرطرزتشکیل ابررا یادبگیرد.3فراگیرطرزتشکیل بخاررابداند.4فراگیرمراحل ایجادباران را یادبگیرد. هدف رفتاری :1چرخه اب راباشکل نشان دهد( ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –ریاضی سوم - ضرب در صفر (9 گام گانیه ) دانلود طرح درس –ریاضی سوم - ضرب در صفر (روش کاوشگری علمی و 9 گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی آموزشی : ضرب در صفر اهداف جزﺋﻲ آموزشی : 1. مفهوم ضرب عدد در صفر را بفهمد . کاربرد آن را در حل مساﺋﻞ بیاموزد . اهداف رفتاری : شناختی : 1. ف ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی اول - آموزش عدد7 (روش 9 گام گانیه ) دانلود طرح درس – ریاضی اول - آموزش عدد7 (روش 9 گام گانیه - قصه گویی و پرسش و پاسخ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی:آموزش عدد 7 اهداف جزیی: آشنایی باعدد 7 آشنایی با نماد عدد7 آشنایی با تر کیبات عدد7 اهداف رفتاری: - پیدا کردن تر کیبات عدد 7(دانش) - توانایی شمر ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار ایران دانلود طرح درس - واحد کارآشنای با کشورعزیزمان ایران فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنای با کشور عزیزمان ایران اهداف جزئی 1- آشنايی کودکان با مفاهيم آزادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی 2-آشنا ساختن کودکان با گذشتۀ کشور خود ، آشنايی با اوضاع کشور قبل از انقلاب اسلامی و مقايسۀ مردم ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –قرآن اول - بخش بخش خوانی لوحه 17 دانلود طرح درس –قرآن اول - بخش بخش خوانی لوحه 17 (روش فعال مشارکتی و دانش آموزمحور) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه & ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار فصل زمستان دانلود طرح درس - واحد کارآشنایی با فصل زمستان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با فصل زمستان اهداف جزئی 1- آشنایی با ماه های فصل 2- آشنایی با خواب زمستانی 3- آشنایی با رنگهای سرد 4 -آشنایی با میوه های زمستانی اهداف رفتاری دانش آموز ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم اول - زمین خانه سنگی ما(روش سفر تخیلی ، بارش فکری) دانلود طرح درس –علوم اول - زمین خانه سنگی ما (روش سفر تخیلی ، سخنرانی ، استفاده از رسانه ، کارگروهی ، بارش فکری) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی : بیشتر کره زمین از سنگ تشکیل شده است . اهداف جزئی : - آشنایی با انواع سنگها - آشنایی با مشاغل درارتباط با سنگ ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار جانوران دانلود طرح درس - واحد کارآشنایی با جانوران فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنایی با جانوران اهداف جزئی 1-آشنایی با جانوران اهلی (جانورانی که نه تنها برای انسانها خطرناک نیستند بلکه فایده های بسیاری دارند و اغلب در کنار انسان ها زندگی می کنند. مثل :گاو، گوسفند ماهی ،مرغ و... ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن پنجم - آموزش صحیح خوانی سوره انبیاء (روش فعال) دانلود طرح درس – قرآن پنجم - آموزش و یادگیری صحیح خوانی آیات 1 تا 10 سوره انبیاء (روش فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی : آموزش قرآن کریم . هدف جزیی : آموزش و یادگیری صحیح خوانی آیات 1 تا 10 سوره انبیاء هدف رفتاری : آیات 1 تا 10 سوره انبیاء را با حداکثر ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار حيوانات اهلي و وحشی دانلود طرح درس - واحد کار حيوانات اهلي و وحشی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنايي با حيوانات اهلي و وحشی اهداف جزئی بچه ها بتوانند تصاوير حيوانات اهلي را رنگ كنند شناخت بعضی از حیوانات اهلی و محاسن نگهداری و مراقبت از آنها آشنایی با حیوانات اعم از وحشی (جنگلی),اهلی (دست آمو ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن اول - مصوت کشیده او و ای دانلود طرح درس – قرآن اول - مصوت کشیده او و ای(روش گروهی،دست یابی به مفهوم) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: آموزش قرآن اول ابتدایی . هدف جزیی: آشنایی با مصوت کشیده . هدف رفتاری: دانش=مصوت چیست؟ مصوت کشیده راتشخیص دهد مهارت:عبارات قرآنی کتاب خود را که مصوت کشیده د ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحدکار دوستی دانلود طرح درس - واحدکار دوستی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی دوستی اهداف جزئی 1-مفهوم دوستی و برادری 2-گسترش گنجینه لغات کودکان 3-آشنایی با رفتارهای نوع دوستانه اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند دوستی چيست؟ توانایی ایجادارتباط و دوست یابی ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن سوم - تمرین تشدید (روش گروهی و فعال) دانلود طرح درس – قرآن سوم - تمرین تشدید (روش گروهی و فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی : آموزش قرآن هدف جزیی : تمرین تشدید (1) اهداف رفتاری : 1)دانش آموز بتواند عبارات قرآنی را شمرده بخواند(مهارتی) 2)ترکیبات تشدید دار را به طور شمرده و بخش بخش بخواند (مهارتی) وسایل م ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس - واحد کار چپ و راست دانلود طرح درس - واحد کار چپ و راست فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا نمودن كودكان با مفهوم چپ و راست اهداف جزئی – آشنا نمودن كودكان با مفهوم چپ و راست اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند 1-تشخصیص چهت چپ و راست 2 ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
دانلود طرح درس –قرآن دوم - اسراف نکنید (روش فعال) دانلود طرح درس – قرآن دوم - اسراف نکنید (روش فعال) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه قسمتی از مجموعه - هدف کلی : آموزش قرآن کریم - هدف جزئی : آموزش پیام قرآنی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید . - & ...
توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
پاورپوینت با موضوع زمینه و اهمیت پژوهش

پاورپوینت کنترل علایم حیاتی

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب‌سایت دانشگاه

پروتکل درمانی تنظیم هیجانی (پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان)

پاورپوینت متابولیسم کربو هیدرات عضله اسکلتی در جریان ورزش

پاورپوينت رشته هاي کامپیوتر با عنوان تاریخچه گوگلدانلود پروژه آموزشی و عملی HTML همراه با سورس و با قابلیت ویرایش کامل پروژه

اسلاید های اصول مصاحبه، کتابچه مصاحبۀ بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I

دانلود مقاله کامل درباره زندگينامه شهاب‌الدین سهروردی